Инсултът може да бъде предотвратен

22308614_1945872452404427_7176794185402937238_nИн­сул­тът е ед­но от най-ко­вар­ни­те за­бо­ля­ва­ния. До­ри да прес­ко­чиш тра­па след мо­зъ­чен удар, ня­ма га­ран­ция да­ли и до­кол­ко ще се въз­с­та­но­виш от по­ра­же­ни­я­та му.
Обик­но­ве­но чо­век се за­мис­ля, ко­га­то бе­ля­та му дой­де до гла­ва­та.
Но в то­зи слу­чай е доб­ре да се за­мис­лим пре­ди то­ва.
– Уви, все още не мо­же да се го­во­ри за на­ма­ля­ва­не броя на мо­зъч­ни­те ин­сул­ти във всич­ки ци­ви­ли­зо­ва­ни стра­ни. Стре­со­ви­те и еко­ло­гич­ни­те на­то­вар­ва­ния се уве­ли­ча­ват, дру­ги неб­ла­гоп­ри­ят­ни за ор­га­низ­ма фак­то­ри съ­що “уд­рят” по съ­до­ве­те. Пос­лед­ни­те гу­бят елас­тич­ност, на­ру­ша­ва се струк­ту­ра­та им, об­ра­зу­ва­ни­те ате­рос­к­ле­ро­тич­ни пла­ки се съ­жи­вя­ват и зап­ушват съ­до­ве­те. Из­к­лю­чи­тел­но чув­с­т­ви­тел­ни­ят към не­дос­ти­га на кръв и кис­ло­род мо­зък стра­да, час­тич­но или на­пъл­но е увредена цен­т­рал­на­та нер­в­на сис­те­ма.
Голяма проблема че, ос­т­ри­те на­ру­ше­ния на мо­зъч­но­то кръ­во­об­ра­ще­ние все по-чес­то настъпват и при мла­ди хо­ра, пъл­ни с твор­чес­ки си­ли. За пос­лед­ни­те ня­кол­ко го­ди­ни бро­ят на ис­хе­мич­ни­те ин­сул­ти у хо­ра­та меж­ду 30 и 50 го­ди­ни се е уве­ли­чил поч­ти 8 пъ­ти
Има по­ве­че от 80 фак­то­ри на рис­ка, ко­и­то не­съм­не­но про­во­ки­рат ин­султ.
Към най-зна­чи­ми­те, ос­вен нас­лед­с­т­ве­ни­те съ­до­ви
па­то­ло­гии, спадат:
– ар­те­ри­ал­на хи­пер­то­ния
– по-про­дъл­жи­тел­но ви­со­ко на­ля­га­не, хи­пер­то­нич­на кри­за; – по­ви­ше­но ни­во на хо­лес­те­ро­ла:
то не е свър­за­но задължително, как­то се смя­та, с об­що­то на­пъл­ня­ва­не, сре­ща се и при хо­ра с нор­мал­но тег­ло;
– на­пъл­ня­ва­не­ и ред пре­па­ра­ти, из­пол­з­ва­ни за на­ма­ля­ва­не на тег­ло­то;
– неп­ра­вил­но хра­не­не: уве­ли­че­ние на маз­ни­те хра­ни, на ал­ко­хо­ла;
– пу­ше­не­: пу­ше­кът, не­за­ви­си­мо да­ли си ак­ти­вен или
па­си­вен пу­шач, оказ­ва вред­но вли­я­ние на съ­до­ве­те;
– хи­по­ди­на­мия;
– стрес;
– при­е­ма­не на ня­кои кон­т­ра­цеп­ти­ви;
– за­ха­рен ди­а­бет: той се­ри­оз­но ув­реж­да съ­до­ве­те.
За жа­лост в съв­ре­мен­на­та све­тов­на ме­ди­ци­на до то­зи мо­мент ня­ма ефи­кас­ни прог­ра­ми, пре­дуп­реж­да­ва­щи за ин­султ.
Как да из­бег­нем ин­сул­та?
Само природа може да помогне за лечение и профилактика на инсултът!!!
Профилактиката може да предотврати 80% от инсулт.
Профилактика на инсулт е гаранция за вашето здраве.

Има невероятни резултати и за востановяване след инсулт.
Ако не знаете откъде да започнете, свържете се с мен :

Безплатно!!!
Консултация, препоръки,

Решаване на здравословни проблеми с натурални продукти.
ск: zambroza777
tel: 0878869448
vaiber+359887387504
likansp@gmail.com
Lidiya Marinova


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s